บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  • พิมพ์

2

ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี
(๑๒ มี.ค. ๖๑ – ปัจจุบัน)
 

3

นางปิยเนตร วีรยางกูร
รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 

4

นางสาวธันยชนก แก้วโสภาค
งานเลขานุการ

6

นายอัมพร ช่วยสุข
งานนโยบาย แผน และพัสดุ

5

-
งานธุรการ กฎหมาย และสารสนเทศ