ลำดับ รายการ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2549
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2549
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย เงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2549
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2549
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2549