ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

ตั้งแต่เริ่มสถาปนามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

 

01

๔. ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน

01

๓. ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕

01

๒. นายศิวะ แสงมณี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘

01

๑. ดร.อาทร ต้องวัฒนา พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๖