การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง (ด้านสังคมศาสตร์) 

ปฏิทินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด้านสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด้านสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด้านสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (WORD)