รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)) ได้เผยแพร่รายงานวิจัย เรื่อง "การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย" เพื่อนำเสนอแนวทาง วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบและนำบทเรียนจากการติดตาม ตรวจสอบ ดังกล่าว มาสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพฯ