ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ปฏิทิน

๓. แบบเสนอชื่อ  PDF

     แบบเสนอชื่อ Word 

๔. แบบยินยอมให้เสนอชื่อ PDF

     แบบยินยอมให้เสนอชื่อ Word