แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 02 กันยายน 2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 20 สิงหาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 13 สิงหาคม 2563
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 24 กรกฎาคม 2563
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้านกฎหมาย) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 29 มิถุนายน 2563
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 13 มกราคม 2563
รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 05 กรกฎาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 03 กรกฎาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2562 22 มิถุนายน 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การบริหารจัดการและการใช้จ่ายเงินของโครงการ “การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ” พ.ศ. 2562 22 มิถุนายน 2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 13 มีนาคม 2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 กุมภาพันธ์ 2562
การเข้าถึงเว็บไซต์ 01 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 มกราคม 2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 ธันวาคม 2561
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 04 ธันวาคม 2561
“ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” บรรยายพิเศษพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย 21 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 13 พฤศจิกายน 2561
เชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมฟังพังการแสดงวิสัยทัศน์ 31 ตุลาคม 2561