หมวดที่ 5 ประเภทการให้บริการทางวิชาการ หรือบริการอื่นใดของมหาวิทยาลัย ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้บริการแก่บุคคลภายนอก