14 ส.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8/2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ba01

ba02

ba03

ba04

ba05

ba06

ba07