15 ก.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (4)/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (4)/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

app01

app02

app03

app04