10 ก.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส (ชั้น 3) กรุงเทพฯ และแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์  นัยวิกุล

ap01

ap02

ap03

ap04

ap05

ap06

ap07

ap09

ap10

ap11

ap12

ap13

ap14