8 พ.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5/2563 เวลา 09.30 น. การประชุมทางไกล

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ด้วยวิธีการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

aab02

aab03

aab04

aab05

aab06

aab07