10 เม.ย. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 เวลา 09.30 น. การประชุมทางไกล

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (เป็นการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ak01

ak02

ak03

ak04

ak05