25 มี.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (3)/2563 เวลา 11.00 น. การประชุมทางไกล

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (3)/2563 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (การประชุมทางไกล)

pq01

pq03

pq04

pq05

pq06

pq07

 

pq08