12 มี.ค. 63 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (1)/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ พิเศษ (1)/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส (ชั้น 3) กรุงเทพฯ

aaa01

aaa02

aaa03

aaa04

aaa05

aaa06

aaa07

aaa08

aaa09

aaa10

aaa11