9 ม.ค. 63 การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสังคมศษสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563

kk01

kk02

kk03