แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
13 ธ.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12/2562 18 ธันวาคม 2562
8 พ.ย. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11/2562 19 พฤศจิกายน 2562
7 พ.ย. 62 งานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสครบรอบ 80 ปี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 19 พฤศจิกายน 2562
11 ต.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562 16 ตุลาคม 2562
25 ก.ย. 62 การประชุมสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2562 01 ตุลาคม 2562
25 ก.ย. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (3)/2562 01 ตุลาคม 2562
13 ก.ย. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9/2562 13 กันยายน 2562
6 ก.ย. 62 การประชุมสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562 11 กันยายน 2562
16 ส.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8/2562 19 สิงหาคม 2562
19 ก.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 7/2562 22 กรกฎาคม 2562
18 ก.ค. 62 การประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 22 กรกฎาคม 2562
3 ก.ค. 62 การประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 05 กรกฎาคม 2562
22 มิ.ย. 62 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 25 มิถุนายน 2562
21 มิ.ย. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562 21 มิถุนายน 2562
10 พ.ค. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5/2562 30 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 62 นางแก้วตา อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการในเครือภูเก็ตวิลล่ากรุ๊ป ได้มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 30 พฤษภาคม 2562
ทดสอบ 30 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 62 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องจากได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น "อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 1" 30 พฤษภาคม 2562
11 เม.ย. 62 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4/2562 30 พฤษภาคม 2562
11 เม.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์ 2562) จากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 พฤษภาคม 2562