14 พ.ย. 61 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย”

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย”

           เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดบรรยายพิเศษ "พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย" โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร ส่วนราชการ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ki1

ki2

ki4

ki5

ki6