7 ก.ย. 61 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พิจารณาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดตรัง พร้อมหนุน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ “นาบินหลา โมเดล”

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พิจารณาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดตรัง พร้อมหนุน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ “นาบินหลา โมเดล”

           มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำเสนอทิศทางและความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องเรียนนาบินหลา จังหวัดตรัง ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ให้การสนับสนุนและมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ “นาบินหลา โมเดล”

jj1

jj2

jj3