24 ส.ค. 61 ปราชญ์สัญจร ทบทวนบทบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างความเป็นธรรมท้องถิ่น

ปราชญ์สัญจร ทบทวนบทบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างความเป็นธรรมท้องถิ่น

           เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสภา จัดเสวนาวิชาการราชบัณฑิตสัญจร หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสร้างความเป็นธรรม” โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต  ดร.อดุล นาคะโร ประธานกรรมการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักวิชาการ และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด ในการนี้ได้รับเกียรติจากราชบัณฑิต 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ (นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ppr1

ppr2

ppr3

ppr4

ppr5

ppr6

ppr7