20 เม.ย. 61 รดน้ำขอพรจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

รดน้ำขอพรจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยจัดพิธีรดน้ำขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ นายบัณฑูร ทองตัน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ นายวิบูลชัย ณ ระนอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในพิธี นับเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

sk1

sk2

sk3

sk4

sk5

sk6

sk7

sk8

sk9

sk10