10. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

- รายชื่อคณะกรรมการฯ

- ปฏิทินการจัดประชุม

- รายงานการประชุม

- ภาพกิจกรรม

- งบประมาณ