ทำเนียบอธิการบดี

สถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ตในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึงปัจจุบัน
มีผู้บริหารสถานศึกษาในตําแหน่งอาจารย์ใหญ่ ผู้อํานวยการ อธิการ และอธิการบดี ตามลําดับดังนี้

 

01

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

01

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

01

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐

01

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๑

01

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒

01

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุประดิษฐ์ สิบรัตนสกุล อธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๘

01

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วินัย เพชรช่วย อธิการ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐

01

๑. รองศาสตราจารย์ ฉลอง ภิรมรัตน์ อาจารย์ใหญ่, ผู้อํานวยการ, อธิการ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๒๘