logo pdf

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ก.บ.ม.) จากผู้แทนข้าราชการ และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ก.บ.ม.) จากผู้แทนข้าราชการ และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)โดยมีรายละเอียด ดังแนบ

 

img340