ปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่นให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพันธกิจ

พันธกิจ

  1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคมและพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
  4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นอันดามัน
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจัดหาทรัพยากร พัฒนาระบบการจัดหารายได้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560

มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น สมศ. ก.พ.ร. รวมทั้งข้อมูลจากการจัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงพัฒนา จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตใน 4 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์บนพื้นฐานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการดำเนินการตามภารกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ รายละเอียด เอกสารเพิ่มเติม...